Корисні лінки
 
Правила внутрішнього трудового розпорядку

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

      Загальними зборами працівників управління
      виконавчої дирекції Фонду соціального
      страхування від нещасних випадків на
      виробництві та професійних захворювань
      України у м. Києві
      від 31 липня 2015 року


Правила внутрішнього трудового розпорядку
працівників управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України у м. Києві


1. Загальні положення

   1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) мають на меті забезпечення чіткої організації праці, належних безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціональне використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни.
   1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням адміністрацією управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві (далі – управління) необхідних організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним і свідомим ставленням працівників до роботи, а також заохоченнями за сумлінну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках застосовуються заходи дисциплінарного впливу.
  1.3. Правила затверджуються загальними зборами працівників управління відповідно до законодавства про працю і є обов’язковими для виконання.


2. Порядок прийняття на роботу і звільнення працівників

   2.1. При прийнятті на роботу працівники мають подати до відділу кадрів управління:
- заяву про прийняття на роботу;
- паспорт;
- трудову книжку оформлену у встановленому порядку;
- військовозобов’язані подають військовий квиток, призовники – приписне свідоцтво;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду.

   Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, адміністрація має право зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації.
   При прийнятті на роботу забороняється вимагати документи, подання яких не передбачено законодавством.
   Прийняття на роботу оформляється наказом, що оголошується працівнику під розпис.
У наказі має бути зазначено найменування посади відповідно до Класифікатора професій, умови оплати праці та інші істотні умови трудового договору.
   Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої  влади з питань забезпечення  формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетів Міністрів України.

   2.2. На всіх працівників, які працюють понад п’ять днів в управлінні ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти  днів після прийняття на роботу.
  2.3. Припинення дії трудового договору може бути тільки з підстав, передбачених Законами України.
  2.4. Працівник має право розірвати трудові відносини, попередивши про це адміністрацію управління письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце роботи в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або інвалідом 1 групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), адміністрація повинна розірвати трудові відносини у строк, про який просить працівник.
   Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору, адміністрація не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
   2.5. Припинення дії трудового договору за ініціативою адміністрації може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).
   2.6. Дію трудового договору може бути припинено також за умов, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5,  6, 7 та 8 статті 36 КЗпП.
  2.7. В день звільнення адміністрація зобов’язана видати працівнику його трудову книжку з внесенням до неї запису про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок.
Запис про причину звільнення вноситься до трудової книжки відповідно формулювань чинного законодавства з посиланням на відповідний пункт та статтю закону.
2.8. Днем звільнення вважається останній день роботи працівника.


3. Робочий час та час відпочинку


   3.1. Відповідно до статті 50 КЗпП тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
   3.2. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень.
   3.3. В управління встановлюється п’ятиденний робочий тиждень і такий розпорядок роботи:
- почато роботи – о 9-00 год.;
- закінчення роботи – о 18-00 год. (п’ятниця – о 16-45 год.);
- перерва для харчування та відпочинку – з 13-00 год. до 13-45 год.
  3.4. При прийнятті на роботу, а також під час дії трудового договору за угодою сторін може встановлюватись неповний робочий час із зазначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.
   3.5. Підсумковий облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходу на роботу за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів.
   3.6. Під час виконання роботи поза межами підприємства (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для підприємства, на яке відряджений.
   3.7. Чергування працівників на підприємстві після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться тільки у виняткових випадках. Графік і тривалість чергування затверджується адміністрацією. Залучення до чергування провадиться за письмовим наказом адміністрації, в якому зазначаються умови та порядок роботи в дні чергування.
  3.8. Не допускається залучення до чергування працівників більше одного разу на місяць, крім випадків передбачених законодавством, а також чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років, і працівників, молодших вісімнадцяти років.
  3.9. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх письмової згоди.
  3.10. Чергування у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується наданням додаткового відпочинку тієї ж тривалості, що й чергування..
   3.11. Усі працівники управління мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством та колективним договором. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.
  3.12. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком, який в термін до 05 січня затверджується роботодавцем. При складанні графіку ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.
  3.13. Графік є обов’язковим для сторін трудового договору, перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.
  3.14. Під час робочого дня забороняється скликати збори, засідання, проводити інші заходи не пов’язані з трудовими обов’язками або іншим чином відволікати працівників від їх безпосередньої роботи.

4. Правила поведінки в управлінні


   Ці правила розроблені на підставі відповідних стандартів поведінки державних службовців, які в свою чергу ґрунтуються на Конституції України. Правила спрямовані на підвищення авторитету управління та зміцнення репутації його працівників.
Правила встановлюють основні вимоги до етики працівників управління з урахуванням особистостей їх роботи.
  4.1. Діяльність працівників управління має відповідати принципам гуманізму, соціальної справедливості, верховенства права, професіоналізму, чесності, відданості справі, персональної відповідальності за виконання посадових повноважень, дотримання службової дисципліни.
  4.2. Поведінка працівників управління повинна забезпечувати довіру відвідувачів, громадян та потерпілих до робочого органу Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, сприяти реалізації прав потерпілих від нещасного випадку на виробництві.
  4.3.  Кожний працівник управління має дбати про позитивний імідж та авторитет управління та Фонду в цілому; не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам управління. Працівники управління не можуть використовувати власні політичні погляди при виконанні своїх посадових обов’язків.

  4.4.  Працівники управління повинні:
- постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, поліпшувати свої знання, у тому числі шляхом самоосвіти;
- забезпечувати раціональне, ефективне та економне використання всіх  матеріальних та фінансових ресурсів управління;
-  суворо дотримуватись обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, Законом України «Про боротьбу з корупцією», уникати дій, які можуть сприяти підозрі в хабарництві. Своєю поведінкою доводити про нетерпіння до незаконних послуг, пропозицій, розмежовувати службові обов’язки та приватне життя. Не допускати приймання від фізичних або юридичних осіб подарунків, послуг, які можуть виглядати як винагорода за рішення чи дії, які належать до службових обов’язків, надавати незаконні переваги відвідувачам під час прийняття рішень. Про ознаки незаконних пропозицій з боку відвідувачів негайно повідомляти керівництву управління.
  4.5. При виконанні  своїх посадових обов’язків не виявляти прихильність до окремих фізичних і юридичних осіб, з повагою ставитись до прав та законних інтересів громадян, а також юридичних осіб, не проявляти байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.
  4.6. Не допускати нестриманості у висловлюваннях, інших діях, що дискредитує управління, ганьбить його репутацію.
  4.7. Шанобливо ставитись до громадян, керівників управління та співробітників, дотримуватись культури спілкування, В службових приміщеннях управління не розмовляти гучно, не заважати іншим працівникам виконувати свою роботу; ввічливо відповідати на звернення телефоном, називати свою посаду, ім’я та по батькові, на питання відповідати вичерпно, в межах своєї компетенції.

  Порушення цих правил працівниками управління є підставою для застосування до них дисциплінарних стягнень.


5. Основні обов’язки працівника та адміністрації

   5.1. Працівник зобов’язаний:
- своєчасно, до початку роботи, прибути на робоче місце та приготуватися до   
   виконання трудових обов’язків;
- почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
- бути на робочому місці впродовж робочого дня за винятком перерви на  
   відпочинок і харчування та відрядження.
- виконувати своєчасно та в повному обсязі функціональні обов’язки,  
   забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
- виконувати розпорядження безпосереднього керівника та адміністрації;
- виконувати обов’язки, покладені на нього трудовим договором;
- дотримуватись вимог з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці та  
  протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та   інструкціями;
- вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальну роботу і негайно повідомляти про подію керівництво;
- дотримувати чистоти й порядку на робочому місці;
- дотримуватись правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та клієнтами управління.

   5.2. Адміністрація зобов’язана:
- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та
   колективним договором;
- забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору;
- забезпечити робоче місце відповідними матеріальними та енергетичними ресурсами, інструментом і приладдям;
- організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки;
- вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
- видавати заробітну плату у встановлені законодавством та колективним договором терміни;
- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- організовувати облік робочого часу і табелювання працівників;
- надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікацій, освіти.

6. Права працівника та роботодавця

   6.1. Працівник має право:
- на заробітну плату, не нижчу від визначеної Законом України, колективним договором;
- звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та підвищення ефективності роботи;
-
   6.2. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.
     Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому порядку.

   6.3. Роботодавець має право:
- вимагати від працівника дотримання положень Правил та вживати необхідних
заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
- вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил при наявності фінансових можливостей. 

7. Відповідальність працівників за порушення Правил

   7.1. Працівник несе відповідальність за порушення трудової та виробничої дисципліни, у тому числі за:
- невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, колективним договором та цими Правилами;
- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше 3 годин протягом робочого дня) без поважних причин;
- появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
- розпиття спиртних напоїв на робочому місці;
- вчинення за місцем роботи розкрадання (у т.ч. дрібного) майна.
   7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:
- догана;
- звільнення.
    7.3. Для застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.
Порядок дисциплінарного стягнення визначається законодавством про працю.
    7.4. За прогул без поважних причин адміністрація може застосувати один з таких заходів:
- дисциплінарні стягнення, передбачені пунктом 7.2. цих Правил;
- незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення, працівник, який вчинив проступок, адміністрація може позбавити його частково або повністю грошової премії;
    7.5. До кожного порушника трудової дисципліни може бути застосоване тільки одне стягнення.
При накладанні дисциплінарного стягнення враховується тяжкість вчиненого порушення, обставини, при яких воно здійснено, результати попередньої роботи і поведінки працівника.
    7.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі, з яким під розпис ознайомлюється працівник.
Якщо протягом року з дня оголошення дисциплінарного стягнення працівник не отримає нове стягнення, то вважається, що у працівника дисциплінарне стягнення знято.
    7.7. Адміністрація, за своєю ініціативою, або за клопотанням трудового колективу, може видати наказ про зняття стягнення, не чекаючи закінчення року, якщо працівник не зробив нового порушення трудової дисципліни і при цьому проявив себе як сумлінний працівник.
Протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення передбачені цими Правилами.


8. Заохочення за успіхи в роботі

     8.1. За зразкове виконання обов’язків, встановлених трудовим договором, ініціативу, тривалу і бездоганну роботу, значні трудові досягнення застосовуються такі заходи заохочення:
- нагородження почесною грамотою;
- оголошення подяки;
- преміювання;
- підвищення на посаді.
     8.2. Адміністрація видає наказ про заохочення і доводить до відома колективу.
Відомості про заохочення заносяться до трудової книжки працівника.

 


 

 

 

 
Copyright © 2008. Всі права захищені
м. Київ, 03113, пров. Артилерійський, 7-9